REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Komfort Taxi (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”).

§ 1 Definicje

1. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.
3. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
4. Usługodawca - oznacza Przedsiębiorstwo Taksówkowe Komfort Taxi Sebastian Lebiedziński z siedzibą w Gdańsk (80-419), ul. Lilli Wenedy 18c, NIP: 5833256045, REGON: ; e-mail: biuro@komforttaxi.com, będącą jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.
5. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej

1. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:
a) urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;
b) urządzenie wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 8.1 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.
w zależności od wyboru systemu, w którym będzie działać Aplikacja Mobilna, dokonanego przez Użytkownika.
c) aktywny numer telefonu komórkowego.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji Mobilnej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Po przesłaniu formularza Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany w formularzu, zawierającą kod lub dokonuje krótkiego połączenia na nasz stacjonarny numer telefonu w celu weryfikacji. Następnie Użytkownik wprowadza otrzymany kod do formularza rejestracyjnego i wybiera odpowiednie polecenie dostępne w formularzu, w celu dokonania Rejestracji.
3. W trakcie Rejestracji, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem.

§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
b) Zapytanie o taxi.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.
5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9 Regulaminu.
6. Usługa Zapytanie o taxi polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania zapytania o możliwość realizacji przewozu osób lub rzeczy przez Usługodawcę. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy dedykowany formularz, dostępny w Aplikacji Mobilnej.
7. Rezygnacja z usługi Zapytanie o taxi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Aplikacji Mobilnej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

§ 5 Płatności

1. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik ma możliwość opłacenia zrealizowanej umowy przewozu, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowy przewozu zawierane są poza Aplikacją Mobilną.
2. Użytkownik, w ramach Konta Użytkownika ma możliwość zdefiniowania karty płatniczej, podając informacje o karcie płatniczej w dedykowanym formularzu dostępnym w Koncie Użytkownika. Następnie Użytkownik może opłacić umowę przewozu, o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu przy użyciu karty płatniczej przypisanej do Konta Użytkownika.
3. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie jej dokonania, przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika.

§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych u Usługodawcy jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@komforttaxi.com
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i transportowe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
9. W przypadku, gdy Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-505 Wrocław, ul. Lelewela 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352235.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji Mobilnej.
2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2016 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez aplikację mobilną Komfort Taxi (zwaną dalej: „Aplikacją Mobilną”).
2. Właścicielem Aplikacji Mobilnej i administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Taksówkowe Komfort Taxi Sebastian Lebiedziński z siedzibą w Gdańsk (80-419), ul. Lilli Wenedy 18c, NIP: 5833256045, REGON: , zwana dalej Administratorem.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej jako Użytkownicy.
2. W przypadku rejestracji w Aplikacji Mobilnej Użytkownik podaje jedynie numer telefonu.
Po dokonaniu rejestracji w Aplikacji Mobilnej Użytkownik może podać dodatkowo imię i nazwisko.
3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik dodatkowo podaje adres e-mail.
4. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej dodatkowo mogą być pobierane informacje dotyczące lokalizacji urządzenia końcowego Użytkownika.
5. Aplikacji Mobilna do pawidłowego działania wymaga dostępu do dysku. Składowane są tam obrazy mapy, na potrzeby późniejszego szybszego wyświetlenia. Aplikacja Mobilna w żadnym innym celu nie wykorzystuje dysku urządzenia.
6. Aplikacji Mobilna korzysta z kamery tylko na porzeby zeskanowania kodu qr w przypadku wgrywania voucherów na przejazdy bezgotówkowe.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
2. W przypadku, gdy Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352235.

§ 3 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej mają jedynie osoby uprawnione przez Administratora.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Aplikacji Mobilnej.
5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin Aplikacji Mobilnej, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@komforttaxi.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.